Zeytinburnu’nda bir evlad-ı Resul

Ceddi gibi o da 63.yaşında vefat etti

Zeytinburnu semtine ışık veren, heyecan veren manevi enerji yayan bir hakikat yolcusu var. Onun verdiği mesajlar yaşadığı dönemle sınırlı kalmamış günümüze kadar da ulaşmıştır, tıpkı diğer allah dostları gibi. İstanbul evliyasından. Asıl adı, Nizâmeddîn Ahmed Ebâ Nesîm’dir. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem torunu hazret-i Hüseyin evlâdından olup Seyyiddir. Babası Şehâbeddin Efendi, hazret-i Hüseyin’in Abdullah A’rec kolundan olan torunlarındandır. Peygamber efendimizin yirmi yedinci torunudur. Halk arasında “Seyyid Nizâm” diye meşhûr olmuştur.
Seyyid Nizamoğlu’nun eserlerinde ilâhî aşk, Ehl-i beyt muhabbeti ve on iki imama bağlılık önemli bir yer tutar; birçok şiirinde bunları coşkun bir dille ifade etmiştir.

ÖNCE TALEBE SONRA MÜRŞİD OLDU
Halvetiyye tarikatının Sinaniyye kolunun kurucusu olan İbrahim Ümmî Sinan’dan ders alıp eğitimini tamamladı ve H. 1010 Muharrem’inde (M. 1601 Temmuz) İstanbul’daki vefatına kadar Silivrikapı Emirler Tekkesi’nde irşad faaliyetlerini sürdürdü. Vefatının ardından bu tekkenin haziresine defnedildi. Adı geçen tekkede kendi nesli uzun süre irşad faaliyetlerini sürdürdü.

Yavuz Sultan Selim Hânın padişahlığı devrinde İstanbul’a geldi. Silivrikapı dışındaki dergâha şeyh oldu. Burada talebe yetiştirdi. İnsanlara İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlatıp onların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Pek çok kimse onun sohbetlerinde bulunup feyz aldı. Çok kerametleri görüldü.

BAZI KERAMETLERİ

Seyyid Nizâm Efendi ile berâber hacca giden bir zât şöyle naklediyor: “Seyyid Nizâm ile hacca gitmek üzere yola çıktık. Beytullaha ulaşmamıza on günlük yol varken bana; “Oğlum aç gözünü temâşâ kıl. Hak teâlâ Beytullah’ı bize istikbâle (karşılamaya) göndermiş. Meğer hacılar içinde ne makbûl kullar varmış.” buyurdu. Gökyüzüne nazar ettim. Olanları gördüm. Biz yer üzerinde yürürken Beytullah da gökyüzünde yürüyordu.

63.YAŞINDA VEFAT ETTİ
Seyyid Nizâm hazretleri altmış üç yaşına geldiğinde 1550 (H.957) senesi Muharrem ayının bir Cumâ gecesinde rahatsızlandı. Ölüm hastalığı sırasında sağ tarafına bakıp; “Ceddim Resûlullah aleyhisselâm geldi. Bu dünyadan gidelim, Cennet’e uçalım” buyuruyor.” dedi. Ruhunu teslim etmeden önce burnundan kan geldi. Ellerini kana bulaştırarak güzel yüzlerine sürdü ve; “Allahü teâlâya hamd ve şükürler olsun ki bugün ceddim (dedem) hazret-i Hüseyin’in âlûde hûn (kana bulaşmış) oldukları gibi ben de öylece gidiyorum” buyurdu. “Yâ Allah” ism-i celîlini söyleyerek rûhunu teslim etti.
CENAZE NAMAZINI MERKEZ EFENDİ KILDIRDI

Cenaze namazında on bin kişiyi aşkın cemaat bulundu. Cenaze namazını büyük veli Merkez Efendi, Fâtih Câmiinde kıldırdı. Silivrikapı’da yaptırdığı şimdi câmi olan dergâhın içine defnedildi. Merkez Efendi onun defni sırasında şahit olduğu bir husûsu şöyle nakletti: “Seyyid Nizâm hazretlerini kabre indirdiler. Ben telkîn verdim. O anda hazret-i Seyyid’in bir sedâsını işittim, buyurdu ki: “Biz cevabımızı verdik. Var sen kendi cevabını hazırla.” Seyyid Nizâm hazretlerinin vefatı sırasında Kanûnî Sultan Süleyman Han, Osmanlı padişahıydı.

 

Seyyid Nizâm hazretleri uzun boylu, yassı yanaklı, ela gözlü, açık kaşlı, yuvarlak yüzlü, lisânı çok düzgün olup, hazret-i Ali gibi heybetli idi. Hattâ onun için; “Emîrü’l-müminîn hazret-i Ali’ye benzer.” diye söylenirdi. Güzel ahlâk sâhibi olup pek cömertti. Seyyid Nizâm hazretlerinin Seyyid Seyfullah Efendi isminde âlim ve velî bir oğlu vardı.

ŞİİRLERİNDE EHLİ BEYT SEVGİSİ ÖNDEYDİ

Nizamoğlu, Seyfî ve Nizamoğlu mahlaslarını kullandı. Şiirlerinde çokça işlediği konular, İlâhî aşk, ehl-i beyt sevgisi ve on iki imama bağlılıktır. Nizamoğlu’nun manzum eserleri bir külliyat hâlinde İstanbul’da 1288 / 1871-1872 ve 1326 / 1908-1909 yıllarında basılmıştır.

Eserleri şunlardır:

 

Mi‘râcü’l-mü’minîn: Eserde abdest alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmiştir. Bursalı Mehmed Tahir’in Silsile-i Tarîkat, Silsile-i Nesebiyye olarak zikrettiği iki eser Mi‘râcü’l-mü‘minîn’in sonunda yer almaktadır.

Câmi‘ü’l-ma‘ârif: Seyyid Nizamoğlu’nun baş tarafında esmâ-i hüsnâyı açıklayan; sonunda ise tarikatın esaslarını anlatan manzumeler bulunan eseridir.

Şeref-i Siyâdet: Seyyidlik ve Ehl-i Beyti konu edinen eseridir. Seyyidlere saygı gösterilmemesi ve Ehl-i Beytin uğradığı zulümler eserin temelini teşkil etmektedir.

Ma‘denü’l-ma‘ârif: Türlü ayet ve hadislerin tasavvufî yönden şerhidir.

Esrârü’l-‘ârifîn: Şeref-i Siyâdet’e benzer bir muhtevaya sahip eser, Ehl-i Beyti ve Hz. Peygamber’i sevmekle ilgili hadislerden meydana gelmektedir.

Seyr-i Sülûk: Devriye türündeki manzumelerden oluşan eseridir.

Dîvân: 200 civarında gazel, 3 murabba, 3 müseddes, 8 terci-i bend, 1 terkib-i bend, 2 mesnevi, 5 kıta, 17 beyit ve hece ile yazılmış 52 manzumeden oluşmaktadır.

Câmi‘ü’l-ma‘ârif (Mensur): Seyyid Nizam, Merkez Efendi, Emir Efendi, İbrahim Ümmî Sinan gibi devrin önemli mutasavvıflarının hayat ve kerametlerini anlatan bir eserdir.

Tâc-nâme: Tarikat tacları ve taclardaki sembollerin mânâları üzerine yazılmış bir eserdir.

Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd: Vahdet-i vücûd konusu üzerine bina edilmiş bir eserdir. Eserin Seyyid Nizamoğlu’na mı yoksa babasına mı ait olduğu netlik kazanmamıştır.

Seyyid Nizamoğlu’nun eserleri incelendiğinde edebî bir kaygı gütmekten ziyade bir irşâd çabası içinde olduğu; şiiri, dinî-tasavvufî fikirlerin aktarımı için bir araç olarak gördüğü anlaşılır. Şiirlerinin bazılarını açık bir şekilde müridlere, bazılarını mürşidlere ithaf etmiştir. Bu manzumelerde müridin taşıması gereken özellikleri, mürşidin nasıl bir yapı ve tavır sahibi olması gerektiğini anlatmıştır.

 

 

 

 

Behey biçare miskin bu cihana
Yiyip içmeğe mi geldim sanırsın
Bir iki cifeye oldunsa kuzgun
Sen seni kimse mi bildim sanırsın

Donuzlan böceği gibi duruşdun
Cihanın tersini yığdın çalışdın
Tutalım cümle dünyaya erişdin
Fenadır akıbet n’oldum sanırsın

 

Kaynak: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/seyyid-seyfi-seyyid-nizamoglu-seyh

https://www.antoloji.com/behey-bicare-miskin-bu-cihana-siiri/

https://www.academia.edu/4722444/Seyyid_Nizamo%C4%9Flunun_M%C3%BCr%C5%9Fid_ve_M%C3%BCridler_Hakk%C4%B1ndaki_Manzumeleri

http://biriz.biz/evliyalar/SeyyidNizamEfendi.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website